eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ trate
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka
Peter, 18.09.2010 (50067 pretan)

V prvej asti sme si priblíili projekt TEN-T 17 od elezninej stanice Bratislava predmestie po stanicu Filiálka. Táto druhá as bude venovaná novej elezninej stanici Filiálka. Pre rozlíšenie budem pre oznaenie starej resp. súasnej stanice pouíva slovné spojenie Bratislava filiálka, pre oznaenie novej stanice slovo Filiálka.

Nová podzemná elezniná stanica Filiálka bude umiestnená v území súasnej elezninej stanice vymedzenom v pozdnom smere kriovatkou ulíc Jarošova – Kukuínova na severe, ulicou Šancová na juhu a v prienom smere na východe Kukuínovou a na západe zástavbou pozd Kominárskej. Stanica bude podzemná a naviau na u z oboch strán tunelové úseky elezniných tratí. Zo severu dvojkoajný hbený tunel a juhu dva jednokoajné razené tunely. Stanica zaberie plochu medzi komunikáciami Jarošova a Šancová aj zasiahne plochu medzi objektom Istropolisu a Šancovou ulicou a po podchod na Trnavskom mýte. Navrhovaný podchod cez Šancovú k elezninej poliklinike rozšíri obvod staveniska a k objektu Trnica. Prístup na stavenisko novej elezninej stanice bude moné spoiatku aj po eleznici zo stanice Bratislava predmestie. V rámci prípravy územia bude odstránená nakladacia rampa, objekty staninej budovy bývalej stanice Bratislava filiálka a ostatných murovaných elezniných objektov. elezniný zvršok stanice Bratislava filiálka bude neskôr odstránený.
 
Súasná stanica Bratislava filiálka
Filiálka
 
elezniná stanica Filiálka bude podzemnou elezninou stanicou s výstupmi na povrch. Bude slúi pre nástup, výstup a prestup cestujúcich v elezninej doprave a cestujúcich mestskými vlakmi MHD. Urená bude výlune pre osobnú elezninú dopravu, pre medzinárodné, vnútroštátne, regionálne a mestské vlaky. Zaiatoný úsek elezninej stanice Filiálka (nkm 1,545 – 1,839) bude dvojkoajným hbeným tunelom. Budú v om umiestnené jednoduché koajové spojky predmestského zhlavia stanice. Rozhranie medzi tunelovým úsekom v tomto objekte a objektom vlastnej stanice, viacpodlanou stavbou, je km 1,839. Niveleta trate v tomto úseku smerom od kriovatky s Jarošovou bude vo výške 119,488 m n. m. a bude stúpa v sklone 3‰ a do stredu elezninej stanice Filiálka. Umiestnenie stanice bude v podzemnom úseku navrhovanej trate v nkm 2,124 (stred stanice = stred nástupiska poda stanienia koaje . 1) v priamom úseku trate. Bude zaína prvou výhybkou v nkm 1,545 na predmestskom zhlaví a koni poslednou výhybkou v nkm 2,431 na petralskom zhlaví. Maximálna šírka stavebnej jamy v staniení nkm 2,164 vrátane hrúbky pilotových stien bude 52,9 m. Šírkové usporiadanie vyplýva z osovej vzdialenosti dvojkoajnej trate, ktorá bude na zaiatku v tomto úseku 4,10 m s postupným rozširovaním na 12 m, vzdialenosti voného schodného priestoru 3,00 m, rozšírenia z dôvodu smerových oblúkov v pravej koaji a rezervy 0,15 na umiestnenie zariadení na steny tunela a rezervy na stavebné tolerancie.
 
Zvršok bude tvorený konštrukciou pevnej jazdnej dráhy. Odvodnenie koajiska bude pozdnym a prienym sklonom betónovej konštrukcie pevnej jazdnej dráhy do systému vpustí a do tunelovej kanalizácie, výtlakom cez preerpávaciu stanicu do gravitanej verejnej kanalizácie v Kukuínovej. Odvodnenie tunelovej rúry bude kanalizaným potrubím uloeným do konštrukcie základovej dosky a voda bude odvádzaná preerpávaním do verejnej kanalizácie. Vetranie bude zabezpeené prejazdom súprav a vzduchotechnickými zariadeniami hlavného vetrania, umiestnenými v samostatnom objekte núdzového východu v nkm 1,332 a vo vlastnej stanici. Osvetlenie bude zabezpeené osadením osvetovacích telies na steny tunela vo vzdialenosti 10m. V nkm 1,587 bude umiestnený samostatný objekt vstupu pre zásahovú cestu, do ktorého sa bude vchádza z tunelovej rúry na úrovni obsluného chodníka. Tunel bude chránený izoláciou proti tlakovej vode. Dka tunela v osi koaje 1 bude 294m.
  
Plán novej stanice Filiálka a jej okolia 
Filiálka - TEN-T 17 
 
Z hadiska dopravného bude stanica Filiálka ma 5 koají, stredná koaj bude urená na obraty vlakov mestskej dopravy. Koajové usporiadanie bude pozostáva z dvoch hlavných koají . 1 a 2, dvoch predjazdných koají . 3 a 4 a jednej obratovej koaje . 2b. Obratová koaj zabezpeí obrat mestských vlakov. Medzi koajami . 1 a 3 a koajami 2 a 4 budú 400 m dlhé ostrovné nástupiská. Osová vzdialenos koají bude premenná od 5,00 do 15,11 m. Medzi hlavnými a predjazdnými koajami bude osová vzdialenos 15,11 m, medzi hlavnými koajami 12,20, obratová koaj a koaj . 2 bude osovo vzdialená 7,20 m, obratová koaj a koaj . 1 bude 5 m. Stanica bude ma dve ostrovné nástupiská pre nástup a výstup cestujúcich a jedno sluobné nástupisko urené na prechod vodia vlaku medzi riadiacimi stanoviskami pri obrate mestského vlaku. Nástupné hrany pri oboch krajných koajach 3 a 4 budú ma na vonkajšej strane dku 400 m. Nástupiská pri koajach 1 a 2 budú rozdelené cestovými návestidlami a budú ma dku hrany nástupiša od 160 do 178 m. Šírka nástupísk pre cestujúcich bude 11,66 m, na koncoch sa bude nástupište zuova. Šírka sluobného nástupiska bude 3,75 m.
  
V I. podzemnom podlaí bude priestor hlavnej staninej haly s úrovou podlahy 129,950 m (8,550 m pod 138,500 m n. m, o je úrove terénu). Na tomto podlaí budú priestory prístupné verejnosti, priestory vybavenia stanice, sociálne a technické priestory a nevyuité disponibilné plochy slúiace ako rezerva, zatia bez ureného vyuitia. V hale sa budú nachádza aj akacie priestory a sluby pre cestujúcich ako aj neverejné priestory dispeingu, elezninej polície, zamestnancov prepravcu, technologický dispeing, dopravná kancelária, priestory údrby a priestory technologických zariadení.
 
V junej asti staniná hala v úrovni I. podzemného podlaia prejde pod Kukuínovou ul. do priestoru Trnavského mýta mimo rozsahu podloia nástupísk, mimo stavebnú jamu. Pohyb cestujúcich, pracovníkov a batoiny medzi jednotlivými podlaiami zabezpeia vertikálne komunikácie. Z nástupiska do staninej haly ich budú tvori trojice eskalátorov, alebo eskalátor v súbehu s pevným schodiskom, osobné a batoinové výahy. Samostatné chránené únikové cesty budú tvorené schodiskom a výahmi a vyústia a na terén. Objekt bude zásobený vodovodnou prípojkou aj pre poiarne úely z verejného vodovodu Kukuínovej. elezniná stanica bude odkanalizovaná výtlanými potrubiami, ktoré sa zaústia do revíznych šácht navrhovaných kanalizaných prípojok a odtia gravitane do kanalizaných zberaov v Kukuínovej, Škultétyho a Kominárskej. V elezninej stanici Filiálka bude vybudovaná nová transformátorová stanica (TS) SR (v skm 6,033). Vrchná stavba TS bude riešená ako prefabrikovaný objekt. Elektrická energia bude zabezpeená z NN rozvádzaov TS elezninej stanice.
 
elezniná stanica Filiálka bude ma celkom pä výškových úrovní, z toho jednu nadzemnú. Najnišiu výškovú úrove bude tvori úrove kolektora s dvoma priebenými technickými priestormi pod nástupiskami, táto úrove bude neprístupná verejnosti. Úrove podlahy tejto výškovej úrovne v nkm 2,164 bude 119,640 m n. m. Nástupiská a koajiská sa nachádzajú v úrovni 122,240 m. n. m, v tretej podzemnej výškovej úrovni. Niveleta trate v tomto staniení bude 121,690 m n. m. Svetlá výška koajiska bude 6,45 m nad STKP pre vrchné trolejové vedenie s prúdovou koajnicou. Druhú podzemnú výškovú úrove bude tvori úrove odsávacích kanálov poiarnej vzduchotechniky, situovaných nad kadou nástupnou hranou oboch nástupísk. Priestory budú prístupné len pre revízie a údrbu.
 
Výstavba si vyiada zmenu dopravného riešenia kriovatky Kukuínova - Šancová, vybudovanie podchodov pre peších hbením pod Šancovou, pod Kukuínovou, prepojenie elezninej stanice s podchodom Trnavské mýto a prekládky ininierskych sietí z dôvodu potreby rekonštrukcie vozovky Šancovej, Kukuínovej a spevnených plôch Trnavského mýta. Hranica rekonštrukcie Šancovej zane v úrovni posledného bloku súboru Unitas v smere Trnavské mýto, kde sa rozšíri komunikácia vloením radiaceho pruhu pre avé odboenie na Kukuínovu ul. Rozšírenie sa vykoná záberom do existujúceho chodníka a jeho posunutím do vonej plochy. Existujúci úrovový prechod pre peších na Šancovej sa zruší a bude nahradený podchodom v úrovni kriovatky s Kukuínovou s krytým výstupom v pešej ploche pri trnici. Súasne bude rekonštruovaná kriovatka Kukuínova – Šancová, z dôvodu smerového posunu a zmeny šírkového usporiadania Kukuínovej v úseku Škultétyho – Šancová. Šancová bude smerovo nerozdelená štvorpruhová komunikácia s obojstrannými chodníkmi.
 
Hlavný pohyb cestujúcich na povrchu bude usmerovaný do štyroch vestibulov. Hlavným bude juný vestibul v priestore dnešného parkoviska na Trnavskom mýte. Za úelom pohodlného prepojenia bude medzi úrovou podchodu pre peších na Trnavskom mýte a úrovou staninej haly pod juným vestibulom v I. podzemnom podlaí vytvorený priestor zabezpeujúci toto prepojenie. Severný vestibul bude umiestnený medzi kriovaním Kukuínovej s eskou a Kukuínovej s Robotníckou. Hlavný prístup bude od kriovatky Kukuínovej s Budyšínskou. alšími prístupovými miestami budú vestibul Škultétyho, medzi kriovatkami Hluínská - Kukuínova a Škultétyho - Kukuínova s hlavným vstupom od Škultétyho ul. z juhu objektu a vestibul Kukuínova prístupný odbokou z Kukuínovej ul. Severný vestibul a všetky ostatné vstupy do stanice, ktoré vychádzajú z bezpenostných a prevádzkových poiadaviek technického a technologického riešenia elezninej stanice môu by zalenené aj do budúcej zástavby územia nad elezninou stanicou. Budú ma jednu nadzemnú výškovú úrove a ploché zastrešenie. Hlavné dopravné napojenie juného vestibulu bude z Kukuínovej ul. v rozsahu jej vedenia medzi Šancovou a Škultétyho, kde bude upravené aj šírkové usporiadanie komunikácie na 3 pruhy. Dopravné napojenie severného vestibulu bude z predenej Budyšínskej ul. Pred hlavným vstupom do juného vestibulu budú na Kukuínovej vytvorené parkovacie miesta krátkodobé. Severný vestibul bude ma parkovisko na teréne prístupné z Budyšínskej ul. Pre dlhodobé parkovanie bude v junej asti stanice na teréne umiestnené parkovisko medzi Šancovou a Kominárskou s vjazdom z Kominárskej. Prístup do staninej haly bude z terénu výstupom Kominárska. Prístupy pre vozidlá hasiského a záchranárskeho zboru (HaZZ) budú z Kukuínovej a z predených ulíc Škultétyho a Budyšínskej ku všetkým vstupom chránených únikových ciest.
 
Vizualizácia priestoru stanice Filiálka (Reming)
Filiálka - vizualizácia (Reming) 
  
Prepojením stanice Filiálka s podchodom Trnavské mýto sa vytvorí rozptylový priestor pred vstupom a výstupom z juného vestibulu stanice Filiálka v priestore Trnavského mýta. Bude situovaný na mieste existujúceho parkoviska na Trnavskom mýte. Komunikaná chodba povedie pod spevnenými plochami a komunikáciami kriovatky Trnavské mýto. Komunikane a stavebne bude objekt napojený na existujúce konštrukcie podchodu Trnavské mýto, na navrhovaný podchod Šancová a na konštrukcie a priestory staninej budovy elezninej stanice Filiálka. Úrove celého priestoru sa bude nachádza v úrovni staninej haly juného vestibulu s výškou podlahy 129, 950 m n. m. V západnej asti bude ma priestor šírku celej haly tzn. 43,180 m. Smerom ku podchodu Trnavské mýto sa bude zuova a prekrytou chodbou so šírkou 7,2 m s dvoma ramenami eskalátorov a schodiskom sa napojí na podchod Trnavské mýto. Priestor bude pod úrovou terénu, ktorý má výšku 137,140. Okrem spojovacej chodby, ktorá bude ma svetlú výšku 4 m a bude prestrešená a zasypaná násypom bude tento priestor otvorený vybavený zeleou a lavikami.
 
V úseku od Jarošovej po Škultétyho bude Kukuínova dvojpruhová komunikácia s obojstranným chodníkom s novou priesenou kriovatkou s Budyšínskou ul. V úseku Škultétyho – Šancová ako obsluná komunikácia, trojpruhová s jedným jazdným pruhom v smere Šancová, s dvoma jazdnými pruhmi v opanom smere, vonkajší pruh vyhradený pre MHD, vnútorný pre ostatné vozidlá aj ako radiaci pruh pre avé odboenie. V tomto úseku sa kriuje Kukuínova so Škultétyho ako priesená kriovatka, v km 2,250 styková kriovatka prepojenie Kukuínova – Kominárska. MHD zastávky budú v zastávkových zálivoch. Na Kukuínovu budú napojené dva vjazdy k únikovým východom zo stanice a vjazd do podzemných garáí v elezninej stanice Filiálka.
  
Budova stanice Filiálka od Trnavského mýta (vizualizácia Reming)
Filiálka - objekt stanice (vizualizácia Reming)
 
Odstránenie koajiska dnešnej elezninej stanice Bratislava filiálka umoní vytvori prepojenie medzi Vajnorskou a Raianskou ul. a súasne prístup automobilovej dopravy do priestoru severného vestibulu elezninej stanice. Kriovanie s Kukuínovou bude ako priesená kriovatka s vytvorením radiacich pruhov pre avé odboenie na Budyšínskej na úkor zelených pásov. Nová komunikácia bude dvojpruhová obsluná. Za kriovatkou s Kukuínovou bude umiestnená úelová komunikácia k ploche pre (HaZZ) k núdzovým výstupom zo stanice Filiálka. Pozd príjazdovej komunikácie bude vytvorené parkovisko osobných áut s 25 kolmými stojiskami, s pozdnym chodníkom napojeným na výstupnú plochu pred výstupom zo elezninej stanice Filiálka.
 
Predením Škultétyho sa vytvorí priesená kriovatka s Kukuínovou ul. na Škultétyho s vytvorením radiaceho pruhu pre avé odboenie záberom do existujúcich chodníkov. Za Kukuínovou bude umiestnená nová komunikácia, vo vjazde do kriovatky s Kukuínovou s radiacim pruhom pre avé odboenie s odboením k ploche pre HaZZ pri núdzovom výstupe zo stanice Filiálka. Komunikácia bude dvojpruhová obsluná. V úseku nad elezninou stanicou Filiálka po pravej strane v smere na Raiansku bude pešia plocha pre vstup a výstup do elezninej stanice Bratislava filiálka na avej strane bude komunikácia bez chodníka.
 
Prepojenie Kukuínovej a Kominárskej ulice bude riešené ako prístupová komunikácia k ploche pre HaZZ, ktorá bude pokraova po Kominársku ul., kde bude zárove prístupom (vjazdom a výjazdom) na parkovisko Filiálka. V úseku nad stanicou Filiálka po pravej strane v smere na Kominársku bude pešia plocha pre vstup a výstup so elezninej stanice Filiálka, ktorá bude pokraova pozd komunikácie ako chodník.
 
Výpravná budova súasnej stanice Bratislava filiálka
 Filiálka - výpravná budova existujúcej stanice
 
Stanica bude ma vlastné parkovisko umiestnené medzi Šancovou a objektom elezninej stanice Filiálka. Prístup do elezninej stanice Filiálka je navrhovaný cez výstup pre peších z podchodu na Trnavskom mýte pri trnici, pri Istropolise a z nového napojenia na podchod Trnavského mýta. Po výstavbe stavebných objektov a prekládkach ininierskych sietí budú rekonštruované spevnené plochy Trnavského mýta po oboch stranách Šancovej ul. Budú riešené ako komunikácia pre peších. Plochy, ktoré vzniknú nad podzemnou elezninou stanicou Filiálka, a nebudú predmetom výstavby nadzemných astí objektu stanice, komunikácií a spevnených plôch a parkovísk, v obvode pozemkov patriacich SR, budú zatrávnené. Zárove sa vykonajú výsadby plôch bezprostredne nadväzujúcich komunikácií na Kukuínovu a na Trnavskom mýte. V pokraovaní zeleného pásu vymedzeného Budyšínskou a eskou bude parková úprava výsadbou skupín stromov a kríkov. Celková plocha vegetaných úprav bude 53.640 m². Z dôvodu zmeny dopravnej situácie dôjde k zmene v situovaní zastávok MHD na Šancovej ul. v smere na Raianske mýto. Novovytvorené zastávky budú na oboch stranách Kukuínovej, budú vybavené prístreškami.
 
Vybudovaný bude podchod pre peších popod Šancovú ulicu, ktorý bude spája zastávky MHD na Šancovej, na strane trnice a juný vestibul elezninej stanice Filiálka. Zárove sa vybuduje prepojenie elezninej stanice Filiálka s podchodom Trnavské mýto. Od Šancovej smerom k staninej hale elezninej stanice Filiálka, bude klesa v spáde 2,15%. Podchod bude rúrovým objektom svetlých rozmerov 6x3 m, na strane Šancovej ukonený zvislým komunikaným jadrom výstupu na terén pozostávajúceho z eskalátorov, schodiska a výahu. Nadzemnú konštrukciu bude tvori oceový presklený prístrešok.
 
Prepojenie elezninej stanice Filiálka so zastávkami MHD na Trnavskom mýte bude riešené vybudovaním priameho prepojenia staninej haly v úrovni I. podzemného podlaia juného vestibulu do podchodu Trnavské mýto. Toto napojenie si vyiada rekonštrukciu podchodu. Nový vstup do podchodu sa vytvorí na strane Istropolisu v západnej asti existujúceho podchodu. Šírka prepojenia bude 7,2 m a vznikne vybúraním zariadení a stenových konštrukcií v západnej asti podchodu. Úrove podlahy bude 132,230 m n. m.
 
Z uvedeného popisu je zrejmé, e výstavba novej elezninej stanice zmení výrazným spôsobom charakter, dopravu a vzhad tejto asti Bratislavy. alšom pokraovaní sa budeme venova traovému úseku od elezninej stanice Filiálka po Dunaj, na ktorom by mali by vybudované dve elezniné zastávky.
 
Zdroj: Projekt TEN-T 17
 
Fotografie existujúcej stanice Bratislava filiálka sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home